Konference „Dobrovolnictví 2.0“ se koná v rámci projektu „SAVE.regions“ Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Jedná se o přeshraniční projekt financovaný z prostředků EU a spolufinancovaný s prostředků Jihomoravského kraje a země Dolní Rakousko. Cílem projektu je podpora dobrovolnictví v oblasti ochrany proti katastrofám v obou zemích.

 

 

Vedoucím partnerem projektu je Rakouský Červený kříž, který úzce spolupracuje s odborem požární a civilní ochrany Úřadu dolnorakouské zemské vlády. Dalšími partnery projektu je Jihomoravský kraj kde jsme navázali úzký kontakt  s oddělením krizového řízení a obrany Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Diecézní Charita Brno.

 

Výchozí situace je v obou zemích poněkud rozdílná. V Rakousku má dlouhodobou tradici dobrovolná spolupráce v záchranných organizacích. Na Jižní Moravě (tak jako v celé České republice) poskytují záchranou službu profesionálové. Dobrovolnicí jsou zase tak jako v Rakousku zapojení do systému požární ochrany území.  

I budoucí úkoly jsou velmi rozdílné. V Rakousku se stále zvyšuje potřeba flexibilních systémů dobrovolnické práce. Lidé by se chtěli angažovat, mnozí z nich se však z nejrůznějších důvodů nemohou účastnit dlouhodobé a pravidelné práce. V Česku je ochrana proti katastrofám organizovaná především na profesionální bázi. Jihomoravský kraj založil organizační bázi PANEL NNO napojený na krizový štáb Jihomoravského kraje a právě připravuje zapojení dobrovolníků do svých profesionálně organizovaných zásahových organizací vedených Diecézní charitou resp. dalšími dobrovolnickými organizacemi.

 

Přes velmi rozdílnou výchozí situaci se objevilo společné téma pro EU projekt:

 

V Rakousku je již řadu let k dispozici tzv. Team Österreich pro spontánní pomoc v případě vzniku katastrofy. Vytvořil ho Červený kříž společně s rozhlasovou stanicí Ö3. Zájemci se mohou přihlásit na webové stránce, dostanou krátké zaškolení a v případě potřeby jsou povoláni na pomoc. Jsou rezervním zdrojem pro zásahové organizace, zapojené do ochrany proti katastrofám.

 

 

Tento nástroj (spolu s mediální kampaní a tréninkem) bude v rámci EU projektu SAVE.regions přenesen na jižní Moravu, kde se však bude využívat obecně pro získávání dobrovolníků pro organizace podílející se na ochraně proti katastrofám. Tím se smyčka uzavře. V Dolním Rakousku se budeme dále věnovat tématu dalšího rozvoje systému dobrovolnictví a novým výzvám moderních komunikačních médií (Web 2.0, Facebook apod.), na jižní Moravě budou výsledky využity pro základní získávání dobrovolníků.

 

V současnosti probíhá na jižní Moravě nábor dobrovolníků, kteří mohou získat základní informace na  http://www.teammorava.cz/